Zamknij

Pottery stove from Rędocin from the second half of the 19th century

Pottery stove from Rędocin from the second half of the 19th century

The building is a reconstruction of a stove for burning of ceramics, which is located in a pottery workshop of Stefan Kwapisz in Rędocin. The oven is the first part of the potter’s farm, planned as an element of a small-town complex.

Pottery in the region of Radom Radom

Radom is surrounded by a few towns which were formerly known as big pottery centres. One of the greatest among them was Iłża. The first information about potters from Iłża dates back to the 15th century and describes privileges granted to the local guild of potters as well as popularity of products coming from Iłża. It has been known that in 1860 the town offered ser vices provided by 50 professionals, 20 apprentices and 30 disciples. However, the 20th cen - tury saw a decay of pottery in Iłża. The town could not stand the competition of the industry which provided the village with permanent and cheap metal pots.

In 1937, when the guild of potters was dis sol ved, clay moulding was still performed by per sons, such as amongst other: Sta nisław and Fran - ciszek Pastuszkiewicz, Filip, Jan and Ste fan Ciepielewski, Jan and Antoni Kitowski, Jó zef Godzisz, Wła dysław Grusz czyński, Sta ni sław Kosiarski and Piotr Księ ski. Some of them were known in Poland and around the world. For example Stanisław Pas tuszkiewicz and Piotr Księski were dis tin guished on an exhi bi tion of ceramics in Berlin in 1973. In 1967 pot tery was still per formed only by Jadwiga Ko siarska. The second centre was Głowaczów. The first written information about local potters there dates back to the beginnings of the 19th century, whereas it has been known that a century later Głowaczów provided pottery services rendered by several families.

The best-known of them included: the Oficjalskis, the Gabalskis, the Piwowarskis, the Wil - czyńskis, the Kołodziejskis and the Palmorskis. After the Second World War pottery services were provided only by Eugeniusz and Piotr Oficjalist.

The pottery in Iłża was as old as in Mo giel nica. For the first time it is Mogielnica is mentioned as a pottery centre in the 15th century, where as by the end of the 19th cen tury, this village pro - vi ded services of 12 potters, who used to sell pots for the price of several thousand rubbles a year. After the war pottery was the occupation of An toni Badow ski, Stanisław Filipski and Jan Szwożgilis. The youngest pottery centre is Rędocin. It was pro - bably founded by the end of the 19th cen tury, when the potters Jan Kwa pisz from Sob ków and Jan Krawczyński from Ćmielów sett led in this town. How ever, a real fame was gained by the potter from Rędocin in the 1960s. At that time workshops were owned by the families of Kwapisz, Rokita, Mołdaw and Sewerysńki. Nowadays pots may still be pur chased from Henryk and Wiesław Rokita as well as Jarosław Rodak.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych