Zamknij

WILHELM KOLBERG INŻYNIER BUDOWNICTWA WODNEGO I LĄDOWEGO, HYDROLOG WISŁY

WILHELM KOLBERG INŻYNIER BUDOWNICTWA WODNEGO I LĄDOWEGO, HYDROLOG WISŁY

Wisła, była tematem wieloletnich, pionierskich badań podejmowanych przez Wilhelma Kolberga, opracowań i projektów z zakresu inżynierii wodnej i lądowej. Pozytywistyczna postawa, konsekwencja w realizacji zainteresowań naukowych, podejmowanie dalekowzrocznych działań na rzecz cywilizacyjnego rozwoju były przejawem jego patriotyzmu.

Wystawa:

WILHELM KOLBERG

INŻYNIER BUDOWNICTWA WODNEGO I LĄDOWEGO, HYDROLOG WISŁY

Wisła, była tematem wieloletnich, pionierskich badań podejmowanych przez Wilhelma Kolberga, opracowań i projektów z zakresu inżynierii wodnej i lądowej. Pozytywistyczna postawa, konsekwencja w realizacji zainteresowań naukowych, podejmowanie dalekowzrocznych działań na rzecz cywilizacyjnego rozwoju były przejawem jego patriotyzmu.

Wilhelm Karol Adolf Kolberg (1807-1877)

Był najstarszym synem Juliusza Kolberga, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, geodety, kartografa i metrologa, kontynuatorem jego zainteresowań zawodowych. Urodził się 13. VI. 1807 r. w Warszawie. Poza kilkuletnim okresem dzieciństwa w Przysusze i latami nauki za granicą, dorosłe życie zawodowe i rodzinne związał z tym miastem.

W latach 1820-1825 Wilhelm Kolberg był uczniem Liceum Warszawskiego. W młodości przyjaźnił się z Fryderykiem Chopinem. W 1825 r. wstąpił do Korpusu Inżynierów Wojska Polskiego. Kontynuował naukę na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Szkole Aplikacyjnej. Od 1818 r. mieszkał z rodzicami i braćmi Oskarem i Antonim przy Krakowskim Przedmieściu, od 1829 w kamienicy na rogu ulicy Oboźnej (pozostał tam również po założeniu własnej rodziny w 1941 r.).

Jako adept Korpusu Inżynierów Wojska Polskiego uczestniczył w powstaniu listopadowym. W 1831 r., rozkazem Naczelnego Wodza generała Skrzyneckiego, W. Kolberg otrzymał awans na stopień porucznika. Po upadku powstania złożył przysięgę na wierność cesarzowi oraz potwierdził swoje prawo do dziedzicznego szlachectwa zwalniającego z obowiązkowej służby wojskowej. Zatrudniony został w Korpusie Dróg i Mostów jako inżynier. Uczestniczył przy budowie traktu lubelskiego na odcinku od Ryk do Kurowa.

W latach 1838-1839 studiował we Włoszech i Austrii, gdzie jednocześnie zdobywał praktyczne doświadczenia pracując przy regulacji Dunaju pod Wiedniem. W l. 1839-1841 należał do komitetu budowy Kanału Augustowskiego oraz sprawował funkcję referenta technicznego w Wydziale Komunikacji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. W latach 1841-1844 podróżował po Austrii, Niemczech, Belgii, Francji, Anglii zdobywając wiedzę i doświadczenie w zakresie kolejnictwa. Od 1844 do1857 r. był członkiem Zarządu Budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz Dyrekcji Dróg i Mostów Komisji Skarbu. Od 1852 r. wchodził w skład Rady Ogólnej Budowniczej przy Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Jako uznany specjalista, konsultował zagadnienia związane z regulacją rzek Bugu, Wisły i Sanu na terenie zaborów austriackiego i pruskiego. Należał do Komitetu Wodociągów w Warszawie. Podejmował pionierskie badania Wisły i publikował własne opracowania hydrologiczne, wykonywał plany budowli lądowych i wodnych. Projektował mosty, wodociągi, bruki, umocnienia brzegów rzeki. Zajmował się szczegółowymi pomiarami Wisły w związku z zamiarem jej regulacji. Prowadził badania z zakresu spławu wiślanego, zamarzania i odmarzania rzeki; opracował plany Wisły w granicach Królestwa Polskiego. Plany te miały stanowić pierwszą część wielkiego dzieła o Wiśle, jednak w 1860 r. wydał tylko Skorowidz do planów rzeki…, a rok później pracę Wisła, jej bieg, własność i spławność z małą mapką i 10 tablicami. Podał tu nazewnictwo i określił położenie większych miejscowości nadwiślańskich, szczegółowe wiadomości i tabele dotyczące wysokości wody, zamarzania i topnienia lodów.

W 1857 r. podjął pracę urzędniczą w zarządzie komunikacji na stanowisku inspektora i członka zarządu. Urząd ten pełnił do przejścia na emeryturę w 1872 r.

Wilhelm Kolberg jednocześnie kontynuował badania z zakresu metrologii i kartografii zapoczątkowane przez ojca Juliusza Kolberga. Wydał Mappę Królestwa Polskiego (1832), Wzory rysowania map i planów (1837), uzupełnione Porównanie miar i wag… (1838). Publikował wyniki własnych badań historycznych (szczególnie dotyczących Warszawy). Dokumentował zachowane w stolicy średniowieczne fortyfikacje i mury obronne. W jego dorobku kartograficznym szczególne znaczenie mają liczne opracowania i publikacje planów XIX-wiecznej Warszawy. Był także autorem wielu artykułów z zakresu metrologii. Współpracował z redakcjami warszawskich czasopism. Publikował w „Bibliotece Warszawskiej” i „Rocznikach Gospodarstwa Krajowego”, opracowywał hasła do Encyklopedii Rolniczej.

Był dwukrotnie wybrany na stanowisko prezesa kolegium kościelnego gminy ewangelicko-augsburskiej w Warszawie. Wyrazem uznania zasług Wilhelma Kolberga dla rozwoju ówczesnej inżynierii lądowej i wodnej, metrologii i kartografii były ordery rosyjskie i pruskie, przyznany w 1869 roku dyplom dziedzicznego szlachectwa Królestwa Polskiego, a przede wszystkim powszechny autorytet jakim był darzony w środowisku XIX-wiecznej inteligencji warszawskiej.

Zmarł 4 VI 1877 r. w Warszawie, pochowany został na cmentarzu ewangelickim na Powązkach.

Portret Wilhelma Kolberga

Drzeworyt Julian Schübeler, wg rys. Franciszka Tegazzo, w: „Tygodnik Ilustrowany” 1877 nr 77, s. 369

Zb. Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Opr. Katarzyna Markiewicz

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych