Zamknij

Regulamin konkursu "Tradycyjna i współczesna pisanka regionu opoczyńskiego i radomskiego"

ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
  Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
  Al. Jana Pawła II Nr 11, tel. 48 675 22 48.

TEMAT I CELE KONKURSU

Temat konkursu: TRADYCYJNA I WSPÓŁCZESNA PISANKA REGIONU OPOCZYŃSKIEGO I RADOMSKIEGO

Cele konkursu:

 1. Promocja kultury ludowej regionu radomskiego i opoczyńskiego poprzez rozwijanie u dzieci i młodzieży zainteresowań tradycją wielkanocną.
 2. Popularyzacja twórczości ludowej wśród szerokiego kręgu odbiorców.
 3. Kultywowanie rodzimej tradycji rękodzielniczej.
 4. Aktywizacja dzieci i młodzieży do kontynuacji tradycji pisankarskich regionu opoczyńskiego i radomskiego.
 5. Rozszerzenie współpracy Muzeum z placówkami oświatowymi.
 6. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz pobudzanie aktywności twórczej.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
  (warsztaty etnograficzne)
 2. Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu pisanek charakterystycznych dla regionu radomskiego i opoczyńskiego
  • metodą tradycyjną: techniką batikową
  • metodami współczesnymi: pisanki powinny nawiązywać wzornictwem do tradycyjnych motywów zdobniczych oraz symboliki Świąt Wielkanocnych,
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych , którzy zostaną podzieleni na cztery grupy wiekowe:

Grupa I - oddziały przedszkolne

Grupa II– klasy 1-3 szkół podstawowych

Grupa III – klasy 4-6 szkół podstawowych

Grupa IV – klasy gimnazjalne

4. Prace konkursowe powinny być przygotowane samodzielnie.

5. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być opisana, tzn.

 • imię i nazwisko autora oraz grupę wiekową
 • imię i nazwisko opiekuna plastycznego
 • nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na konkurs
 • telefon i e-mail szkoły lub placówki kierującej prace
 1. Do regulaminu dołączone jest oświadczenie, które powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny dziecka, biorącego udział w Konkursie (dane uczestnika i podpis rodzica/opiekuna)
 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeum-radom.pl
 3. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.muzeum-radom.pl, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.
 4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

NAGRODY I KATEGORIE KONKURSU

 1. Nagrody w Konkursie przyznawane są w czterech kategoriach wiekowych:

Grupa I - oddziały przedszkolne

Grupa II– klasy 1-3 szkół podstawowych

Grupa III – klasy 4-6 szkół podstawowych

Grupa IV – klasy gimnazjalne

 1. W każdej kategorii przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Ostateczną decyzję
  w sprawie nagród i wyróżnień podejmuje Komisja konkursowa.
 2. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane w sali edukacyjnej Muzeum
  im. Oskara Kolberga w Przysusze.

KRYTERIA OCENY

Organizator powoła komisję, która oceniać będzie pisanki w poszczególnych kategoriach biorąc pod uwagę:

 • technika batikowa – zgodność z tradycją regionu, dobór wzornictwa
 • technika współczesna – ogólny wyraz artystyczny pracy, nawiązywanie wzornictwem do tradycyjnych wzorów regionu.

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II Nr 11, 26-400 Przysucha

z dopiskiem: „Tradycyjna i współczesna pisanka regionu opoczyńskiego i radomskiego”

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej do 24 marca 2013
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród przewidziane jest w terminie
  do 15 kwietnia 2013 r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ustalonym terminie i zostanie połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień.
 4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum.

KONTAKT

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
tel. 48 675 22 48

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych