Zamknij

Regulamin konkursu pt. "Moja pamiątka rodzinna"Konkurs pt. „Moja pamiątka rodzinna”
(regulamin)
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu pt. „Moja pamiątka rodzinna”, zwanego dalej „Konkursem” jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II nr 11, Tel. fax. 48 675 22 48
§ 2. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest: pobudzenie zainteresowań historią własnej rodziny, pielęgnowanie tradycji, budowanie więzi międzypokoleniowych; kształtowanie wartości estetycznych i umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej; poznanie pracy Muzeum - zasad gromadzenia i dokumentowania obiektów muzealnych.
§ 3. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkól podstawowych klas IV-VI.
§ 4. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy uczestniczyli w lekcji muzealnej na temat „Tajemnice muzealnych zbiorów”, realizowanej w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do siedziby Organizatora samodzielnie wykonanej pracy opisującej przedmiot uznany za pamiątkę rodzinną (np. dokument, zdjęcie, przedmiot materialny, który znajduje się w domu od dawna, jest pamiątką po przodkach, stanowi ważny element rodzinnej historii).
3. Forma pracy:
- przedstawienie przedmiotu techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, fotografia), opis formalny (wymiary, materiał, czas wykonania, pochodzenie), uzasadnienie (historia przedmiotu i związanych z nim zdarzeń rodzinnych).
- przyjmujemy prace o formacie nie większym niż A4, o maksymalnej objętości 3 stron.
- każda ze szkół może przesłać najwyżej 20 prac (każdy z uczniów składa tylko 1 pracę).
- każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane autora: imię i nazwisko; adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy szkoły/placówki, klasa; imię i nazwisko opiekuna
4. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
5. Prace uczestników konkursu mogą być wykorzystane przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze do działalności merytorycznej i publikacji.

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora)/zgoda opiekuna prawnego.

7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.muzeum-radom.pl.

8. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej muzeum-radom.pl, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.

9. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 5. NAGRODY I KATEGORIE KONKURSU

1. Nagrody w Konkursie przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych:

I szkoły podstawowe

II gimnazja

2. W każdej kategorii przewidziane jest I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
3. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

4. Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

walory merytoryczne i edukacyjne – 70%;
walory estetyczne, plastyczne – 30%;

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym kryterium. Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyska łącznie najwyższą liczbę w rankingu punktowym.

§ 6. HARMONOGRAM KONKURSU


1. Prace należy składać w siedzibie Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze, w terminie od 15 do 20 maja 2010 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród przez Kapitułę przewidziane jest w terminie do 30 maja 2010 roku.
3. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ustalonym terminie i zostanie połączone z wręczeniem laureatom nagród i okolicznościowych dyplomów.

4. Wyniki i spis prac zgłoszonych zostaną opublikowane na stronach internetowych Muzeum: www.muzeum-radom.pl.

§ 7. KONTAKT
1. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, tel. 48 6752248, muzeumok@muzeum-radom.pl
2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami konkursu są: Agnieszka Zarychta-Wójcicka, Maria Madej-Sompolska

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych