Zamknij

Konkurs "Sztuka i rękodzieło - inspiracją dziecięcej twórczości plastycznej"

Konkurs

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym

REGULAMIN KONKURSU
„Sztuka i rękodzieło - inspiracją dziecięcej twórczości plastycznej”.
§ 1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Oddział: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Al. Jana Pawła II Nr 11, tel. 48 675 22 48.
§ 2. CELE KONKURSU
1. Promocja kultury ludowej regionu radomskiego i opoczyńskiego poprzez rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań tradycjami wielkanocnymi.
2. Popularyzacja regionalnej twórczości ludowej wśród szerokiego kręgu odbiorców.
3. Rozszerzenie współpracy Muzeum z placówkami oświatowymi.
4. Rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej oraz pobudzanie aktywności twórczej.
§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze (warsztaty etnograficzne, lekcje muzealne).
2. Przedmiotem oceny konkursowej będą prace plastyczne uczniów inspirowane sztuką ludową i regionalnymi tradycjami wielkanocnymi, poznanymi podczas zajęć edukacyjnych w Muzeum. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu samodzielnie wykonanej pracy w następujących kategoriach tematycznych:
a) Wykonanie pisanek wielkanocnych metodą tradycyjną, z zastosowaniem wzornictwa i techniki batikowej charakterystycznej dla regionu opoczyńskiego i radomskiego.
b) Wykonanie pracy plastycznej (dowolną techniką, na kartce z bloku technicznego, formatu A4.) ilustrującej zwyczaje okresu wielkanocnego.
3. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs tylko jedną pracę w jednej lub dwóch, wyżej wymienionych kategoriach.
4. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych, takie prace nie będą oceniane przez Komisję konkursową.
5. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Przeprowadzony zostanie w następujących grupach wiekowych:
a) Grupa I– klasy 1-3 szkół podstawowych
b) Grupa II – klasy 4-6 szkół podstawowych
c) Grupa III – klasy gimnazjalne
6. Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być podpisana:
a) imię i nazwisko autora oraz grupę wiekową
b) imię i nazwisko opiekuna plastycznego
c) nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na konkurs
d) telefon i e-mail szkoły lub placówki kierującej prace
7. Do regulaminu dołączone jest oświadczenie, które powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny dziecka, biorącego udział w Konkursie (dane uczestnika i podpis rodzica/opiekuna)
8. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Muzeum oraz na stronie internetowej www.muzeum-radom.pl
9. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.muzeum-radom.pl, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.
10. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
§ 4. NAGRODY
1. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
2. Nagrody przyznawane są za prace, które zostały najwyżej ocenione przez Komisję konkursową w wyżej wymienionych trzech kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach tematycznych.
3. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane w sali edukacyjnej Muzeum
im. Oskara Kolberga w Przysusze.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród przez Komisję konkursową.
5. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej, ani zaskarżeniu.
§ 6. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Al. Jana Pawła II Nr 11,26-400 Przysucha, z dopiskiem: „Konkurs”
2. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie pracy konkursowej do 17 kwietnia 2014 r.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród przewidziane jest w terminie do 17 maja 2014 r.
4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum.
5. Prace przekazane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
6. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, tel. 48 675 22 48, mail: muzeumok@muzeum-radom.pl
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na warunki regulaminu oraz publikowanie i eksponowanie prac przekazanych na konkurs.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu prac na konkurs.
3. Prace zniszczone, nie posiadające wszystkich danych wymaganych w metryczce lub zawierające błędne dane nie wezmą udziału w konkursie.
4. Koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
5. Przekazanie prac na konkurs oznacza pozwolenie na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych