Zamknij

100 lat Szkoły im. Ludwika Skowyry w Przysusze

100 lat Szkoły im. Ludwika Skowyry w Przysusze

Kolejna jubileuszowa wystawa w Muzeum

Patronem Szkoły, która obchodzi stulecie swojego istnienia, jest od 1988 r. Ludwik Skowyra, nauczyciel, społecznik, inicjator życia kulturalnego i oświatowego w Przysusze w okresie międzywojennym. L. Skowyra urodził się w Staszowie 20 sierpnia 1877 roku. Był synem Ludwika i Anny z Kijanków. Początkowe nauki pobierał w Staszowie, a następnie w Seminarium Nauczycielskim w Solcu nad Wisłą. Pierwszą pracę nauczyciela podjął w wiejskiej szkole powszechnej w Świątnikach pod Radziejowem. W latach 1900-1904 był nauczycielem w szkole gminnej w Piórkowie Opatowskim.

W październiku 1904 r. (po wielkim pożarze w Przysusze, kiedy spłonęło 460 domów), Skowyra zamieszkał w Przysusze i otrzymał posadę nauczyciela w miejscowej szkole powszechnej. W 1907 r. założył w mieście Kasę Spółdzielczą, a następnie Stowarzyszenie Spożywców ,,Przyszłość” oraz sześć ochronek, które po wojnie przekształcono w szkoły państwowe: w Przysusze, Gwarku, Jakubowie, Mechlinie, Romualdowie i Zapniowie. Z jego inicjatywy zostało założone Towarzystwo Szerzenia Oświaty w przysusze (1916 r.), którego zadaniem było krzewienie oświaty ludowej w okolicy. Rok później pod patronatem Towarzystwa Skowyra zorganizował Progimnazjum. Szkoła była placówką prywatną na prawach szkół państwowych o czteroletnim cyklu nauczania. W 1922 r. Progimnazjum przekształcono w pierwszą w Polsce Średnią Szkołę Spółdzielczą, której dyrektorem został Ludwik Skowyra. Jedyna w tym czasie taka szkoła w Polsce miała bardzo ambitny program nauczania, nauczycielami byli absolwenci europejskich uczelni. Nabór ogłaszano w prasie ogólnopolskiej, nauka trwała trzy lata. W 1929 r. Szkołę przeniesiono do Kozienic, działała tam przez trzy lata, w 1932 r. ją zamknięto. Ludwik Skowyra został bez pracy, w latach 1932-1938 mieszkał w Radomsku, gdzie pracował jako dozorca budynków „Młyn Społem”. Był także kasjerem w hurtowni tytoniu ,,Społem”. Prowadził w Radomsku działalność społeczną, był współzałożycielem Stowarzyszenia Spółdzielczego ,,Przyszłość”. W 1936 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi. Wiosną 1938 r. wrócił do Przysuchy. W okresie okupacji żył na skraju ubóstwa. Mimo trudnych warunków prowadził tajne nauczanie. Po wojnie założył Towarzystwo Wychowawcze im. Stanisława Staszica „Wiedza i Praca”, które stawiało sobie za cel kształcenie i wychowywanie młodzieży w wieku szkolnym, prowadzenie pracy dokształcającej, zakładanie i prowadzenie przedszkoli, bursy szkolnej i uniwersytetu ludowego. Od 1946 r. zaczął prowadzić Prywatne Gimnazjum Handlowe, które istniało do 1951 r. W tym roku Skowyra otrzymał nominację na dyrektora Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej w Przysusze. W 1954 r. przeszedł na emeryturę. Trzy lata później został odznaczony Krzyżem O?cerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz odznaką „Zasłużony działacz ruchu spółdzielczego”. Zmarł w Przysusze 30 listopada 1965 r., został pochowany na miejscowym cmentarzu.

Po latach wspominali swojego profesora i mentora jego wychowankowie. Mury Szkoły założonej przez Skowyrę opuścili m.in. Edward Osóbka-Morawski i Zygmunt Moskwa. Pośród cech L. Skowyry najczęściej wymieniali: skromność, uczciwość, głęboki humanizm polegający na niesieniu pomocy innym, na końcu sobie, gorący patriotyzm, podkreślali wysoką wiedzę ogólną Mistrza. Absolwent Szkoły Zygmunt Zygadliński pisał o Skowyrze: „Pamiętam jak dziś moje ostatnie z Nim spotkanie. Powiedział do nas: Chłopcy, przyjmijcie ode mnie ostatnie wskazanie na drogę życia: „Miejcie ambicje, lecz strzeżcie się ambicyjek!”.

W ekspozycji są prezentowane obiekty związane z działalnością Szkoły i Ludwikiem Skowyrą: kroniki, dokumenty, księgi honorowe, świadectwa szkolne, fotografie. Na piętnastu planszach została przedstawiona historia szkoły w okresie 1918-2018, z podziałem na: historię ogólną placówki, biogram patrona, organizacje szkolne, sport, działalność samorządu, internat, warsztaty szkolne, kierunki kształcenia, gazetki szkolne, kadrę nauczycielską, działalność organizacji: PCK, „Złote Serca”, SKS, ZHP, TPPR. W gablotach wystawienniczych eksponowane są odznaczenia i puchary szkolne, oryginalne dokumenty, zeszyty internatowe, fotografie, kroniki szkolne oraz prace warsztatowe uczniów.

Wystawa czynna do 30 listopada.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych