Zamknij

XXII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej "DZIECKO W FOLKLORZE"

XXII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej "Dziecko w Folklorze". Tegoroczna XXII edycja Festiwalu odbędzie się w niedzielę 21 czerwca 201 roku i będzie ważną częścią tegorocznych Dni Baranowa Sandomierskiego.

Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej
„DZIECKO W FOLKLORZE”


Cel i przedmiot Festiwalu

1.Zainspirowanie osób dorosłych kultywujących tradycje związane z rodzimą kulturą, do aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu kultury ojców.

2.Ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą jak: dziecięca pieśń sieroca, kołysanka, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci.

3.Rozwijanie i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związanej z lokalnym regionalizmem.

4.Integracja młodych animatorów kultury, rozbudzenie zainteresowania folklorem poprzez tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu, pochodzącymi z różnych regionów Polski.

5.Gromadzenie materiałów, które mogą posłużyć do opracowania wydawnictw, jako wiedzy o regionach i materiałów repertuarowych do pracy z dziećmi w postaci DVD

Termin XXI edycji :

Niedziela 21 czerwca 2015 r

Miejsce:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz scena plenerowa w Baranowie Sandomierskim

Uczestnikami są dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia włącznie,
w wyszczególnionych kategoriach konkursu.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.


Kategorie festiwalu:

Soliści śpiewacy

Mogą wykonać następujące gatunki pieśni: kołysanka, pieśń sieroca, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku. Prezentuje się dwie dowolne pieśni
w nieprzekraczalnym czasie 10 min.

Istnieje możliwość wykonania pieśni z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją danego regionu.

Grupy śpiewacze

Mogą wykonać 2 pieśni o tematyce podanej wyżej, w nieprzekraczalnym czasie
10 min. Grupa nie może przekroczyć 10 osób. Istnieje możliwość wykonania pieśni z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją danego regionu.

Grupy obrzędowe

Przedstawiają obraz sceniczny związany tematycznie z dziećmi, zgodny z tradycją własnego regionu (np. gry, zabawy, scenki rodzajowe itp.). Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min. Grupa nie może być liczniejsza niż 15 osób.
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z treści prezentowanych, dopuszcza się obecność osoby dorosłej w grupie.

Instrumentaliści

Wykonują muzykę ludową własnego regionu – trzy utwory o łącznym czasie
do 10 min. Kapele w tradycyjnym składzie do 10 osób (dopuszcza się w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach obecność jednej osoby dorosłej grającej z dziećmi, jeżeli wymaga tego specyfika instrumentu lub, jeżeli dorosły występuje w charakterze „mistrza”.

Zespoły taneczne (regionalne i zespoły pieśni i tańca)

Prezentują 2 układy taneczne o łącznym czasie do 20 minut.
Grupa nie może przekraczać 20 osób łącznie z kapelą. Dopuszcza się ewentualnie w uzasadnionych przypadkach występ zespołu z muzyką mechaniczną (na CD, MP3, kasetach magnetofonowych) .

Repertuar powinien być odpowiedni do wieku dziecka prezentującego.


Uczestnicy Festiwalu prezentują się w regionalnych strojach ludowych lecz dostosowanych do charakteru prezentacji.

Przekroczenie regulaminowego czasu lub innych zasad prezentacji spowoduje D Y S K W A L I F I K A C J Ę.

Kryteria oceny

Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny prezentacji konkursowych wg następujących kryteriów: zgodność z tradycją danego regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Organizator festiwalu zaprasza do udziału również twórcę ludowego charakterystycznego dla danego regionu, któremu zapewniamy stoisko wystawiennicze oraz miejsce do wykonywania wyrobów rękodzieła artystycznego „na żywo”. Kwestię wyboru artysty ludowego pozostawiamy uczestnikom festiwalu.

Nagrody

 • ™ Nagrodą główną przyznawaną w każdej kategorii jest „Drewniany Klepok” oraz nagroda pieniężna
 • ™ Uczestnicy (soliści i zespoły) otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Organizator zastrzega, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc,
o udziale w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uwagi końcowe

 • ™ Uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje, parafie, osoby prywatne na załączonych kartach uczestnictwa, które można powielić, w zależności od ilości zgłoszonych osób.
 • ™ Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z lat 2009 – 2014.
 • ™ Organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg (noclegów jest ograniczona ilość, możliwe zakwaterowanie w szkołach).
 • ™ Uczestnicy ubezpieczają się i przyjeżdżają na koszt własny.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres Biura Organizacyjnego do 10 czerwca 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłanie akredytacji w wysokości
25 zł od osoby zgodnie z ilością zgłoszonych osób, w tym opiekunów i kierowców na konto MGOK w Baranowie Sandomierskim również do 10.06.2015 r.
LBR BS O/ Baranów Sandomierski
95 9434 1067 2004 1408 4026 0001
z dopiskiem „Dziecko w Folklorze”.
Kserokopię wpłaty prosimy okazać w Biurze Organizacyjnym w dniu przybycia.

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela
Biuro Organizacyjne – tel./fax.15/ 811-80-54 wew.24

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

39-450 Baranów Sandomierski

ul. Fabryczna 39

e-mail: mgok@baranowsandomierski.pl

Kwestie sporne, nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych informacji, rozstrzygać będzie kierownik organizacyjny festiwalu.

pliki do pobrania:

Karta uczestnictwa

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych