Zamknij

Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Październik w tradycji Kościoła katolickiego poświęcony jest modlitwie różańcowej. Na 7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Październik w tradycji Kościoła katolickiego poświęcony jest modlitwie różańcowej. Na 7 października przypada święto Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które częściej nazywane jest świętem Matki Boskiej Różańcowej. Kult Bożej Rodzicielki od wieków był silnie rozpowszechniony zarówno w kulturze elit jak i wśród chłopów. Świadczy o nim wiele zwyczajów, które przez wieki na trwałe wpisało się w oficjalną obrzędowość Kościoła. Znaczniejsze święta przez lud obchodzone były nadzwyczaj uroczyście, niekiedy poprzedzała je wigilia lub post[1]. O szczególnym kulcie Maryi w Polsce świadczy fakt istnienia tu ponad siedmiuset sanktuariów, a liczne kapliczki i figury, które można spotkać przy drogach lub zagrodach; budowane niekiedy jako wota lub umiejscawiane w ścianach domów trwale wpisały się już w krajobraz polskiej wsi[2].

Według tradycji początki modlitwy różańcowej przypisuje się św. Dominikowi[3], który z rąk Matki Boskiej miał otrzymać różaniec, który w przedstawieniach ikonograficznych stał się jednym z jego atrybutów[4]. Sama Maryja przedstawiana była niekiedy wraz ze św. Dominikiem[5]. Właściwe początki tego święta związane są z osobą bł. Alana de la Roche, który założył pierwsze bractwo różańcowe[6]. Rozpowszechnienie święta związane było ze zwycięstwem koalicji państw chrześcijańskich – Ligi Świętej nad Turkami w bitwie morskiej pod Lepanto w Zatoce Korynckiej, która miała miejsce w 1571 roku. Sukces przypisano wstawiennictwu Maryi, do której kierowano modlitwę różańcową. Na pamiątkę papież Pius V, który doznał wizji przedstawiającej pomyślny dla chrześcijan przebieg walki, ustanowił 7 października święto Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a jego następca Grzegorz XIII przemianował je na Matki Boskiej Różańcowej[7].

W Polsce odległą tradycję mają bractwa różańcowe. Już od XVII wieku funkcjonowały one także w wielu wiejskich parafiach regionu radomskiego. Również współcześnie działa wiele kółek różańcowych, które zrzeszają zazwyczaj kobiety zainteresowane rozwojem duchowym. Żadna z chałup chłopskich nie mogła obyć się bez wizerunku lub figury Maryi, w tym także przedstawianej z różańcem. Przykłady sztuki tego typu znajdują się w zbiorach naszego Muzeum.


[1] W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1998, s. 19.

[2] M. Oleszkiewicz, Kapliczki z wizerunkiem Matki Boskiej jako ludowa forma kultu maryjnego, [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Lublin 2011, s. 197-198.

[3] Ibidem, s. 18.

[4] W. Niewęgłowski, Leksykon świętych, Warszawa 1999, s. 128. Różańcowej,

[5] Więcej o przedstawieniach Matki Boskiej zob. Maria Mater Misericordiae, katalog wystawy, Kraków 2016, s. 184-186.

[6] W. Zaleski, op. cit., s. 18.

[7] H. Hoever, Żywoty świętych pańskich, Olsztyn 1998, s. 365.

Regional Operational Program of the Mazovian Voivodeship 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81.

Inspektorem ochrony danych w naszej placówce jest Katarzyna Fryczkowska, z którą skontaktujesz się mailem info@abi.radom.pl

Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania jest przepis prawa i nasz usprawiedliwiony cel. Twoje dane pozyskaliśmy podczas pierwszego kontaktu na etapie nawiązywania współpracy. Poprosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale chcemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas spoczywa oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym celem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy.

Administrator Danych Osobowych